Projekt EU+PIK@ (EU + Podjetnost, Iniciativnost, Kreativnost) je enoletni projekt, ki ga izvaja Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) in je sofinanciran s strani Evropske komisije v okviru projektov Jean Monnet, ki spodbuja izobraževanje in vseživljenjsko učenje o tematikah evropskih integracij na šolah, izobraževanje učiteljev ter ozaveščanje javnosti o vsebinah, povezanih z Evropsko unijo. V okviru projekta EU+PIK@ bo v letu 2013/2014 potekalo več različnih aktivnosti za različne ciljne skupine (tridnevni kamp za srednješolce, delavnice za osnovnošolce, izobraževanje za učitelje, okrogle mize, tematske delavnice za študente in splošno javnost).

Project EU+PIK@ (EU + Entrepreneurship, Initiative, Creativity) is a one-year project carried out by the International School for Social and Business Studies (ISSBS) and is co-financed by the European Commission within the framework of the Jean Monnet programmes, which promotes education and Lifelong learning on the topics of European integration in schools, teachers training and raising public awareness on the issues related to the European Union. During the life cycle of the project EU+PIK@ in the year 2013/2014, several different activities will be held for various target groups (three-day camp for high school students, workshops for primary school pupils, teachers training, roundtables, thematic workshops for students and the general public).


 
© Vse pravice pridržane EU PIKA | MFDPŠ - tovarna idej